Brak kategoriiCertyfikat rezydencji w formie elektronicznej

24/09/2019

Wakacje dla mnie powinny być chwilą wolną od podatków. Paradoksalnie, to właśnie wtedy wpadam na pomysły na nowe wpisy 😊

Dziś kilka słów certyfikat rezydencji w formie elektronicznej. Praktyka organów w tym zakresie zmienia się bardzo często, a ostatnio pojawiły się ważne korzystne rozstrzygnięcia w tej kwestii.

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej był już lata temu przedmiotem wpisu. Uznałem jednak, że warto zapoznać Cię z najnowszymi rozstrzygnięciami w tym zakresie.

Typowa praktyka organów

Organy podatkowe w interpretacjach wskazywały, że elektroniczne certyfikaty rezydencji są dopuszczalne. Jest to jednak możliwe, gdy ustawodawstwo danego państwa przewiduje taka formę certyfikatów. Problem ten utrzymywał się przez dłuższy czas.

Dodatkowo, organy podatkowe, aby certyfikat rezydencji w formie elektronicznej by przesłany w oryginalnej formie. Nie dopuszczały certyfikatów rezydencji pobieranych ze strony dostawcy. Powodowało to, że nie można było pozyskać certyfikatów akceptowanych przez organy od takich dostawców usług jak Facebook.

Szczęśliwie organy zdają się zmieniać zdanie w tej kwestii.

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej – nadzieja dla podatników

Po latach organy podatkowe, zaczęły dostrzegać, że certyfikat rezydencji w formie elektronicznej może być właściwym dokumentem do potwierdzenia rezydencji.

Proces ten odbywa się jednak głównie dzięki sporom wygrywanym przez płatników w swoich indywidualnych sprawach. Płatnicy kierowali do sądów negatywne interpretacje organów podatkowych, aby uzyskać korzystne rozstrzygnięcie sądowe.

A sądy zaczęły wydawać korzystne orzeczenia potwierdzające możliwość pozyskania certyfikatu rezydencji w dowolnej formie. Pojawiły się więc pozytywne rozstrzygnięcia dopuszczające certyfikat elektroniczne dostarczane w różny sposób.

W tej kwestii wypowiedział się NSA w wyroku z 25 sierpnia 2020 r., sygn. II FSK 1276/18. Sąd potwierdził możliwość stosowania certyfikatu w wersji elektronicznej jeśli np. tak jest on wydawany w danej jurysdykcji:

„(…)  Przy przyjęciu w ramach ustaleń faktycznych wskazanych przez skarżącą kwestii, iż irlandzka administracja skarbowa uznaje tak pozyskiwane certyfikaty rezydencji za ważne, co więcej – wydaje je w tej formie i udostępnia za pośrednictwem bezpiecznego kanału elektronicznego, w istocie brak było podstaw do zakwestionowania przez organ takiego stanu rzeczy, nie wspominając o twierdzeniu jakoby taki dokument stanowił kopię. (…) „

Po tym wyroku pojawiła się w konsekwencji interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT2-3.4010.209.2017.12.MJ akceptująca poniższe stanowisko płatnika :

„(…) Tym bardziej w sytuacji, w której zagraniczna administracja skarbowa wydaje dokument w postaci pliku „PDF”, jako dokument elektroniczny przesyłanym bezpiecznym kanałem elektronicznym, nie ma podstaw do kwestionowania jego ważności. (…) 

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy przedstawienie certyfikatu rezydencji wydanego podatnikowi w formie pobranego ze strony internetowej podatnika dokumentu w postaci pliku „pdf” czy „jpg”, stanowi wystarczający dowód zaświadczający o rezydencji podatkowej i mieści się w pojęciu certyfikatu rezydencji wskazanego w art. 4a pkt 12 ustawy CIT.”

Pojawiły się więc pierwsze interpretacje akceptujące pośrednio certyfikat rezydencji w formie elektronicznej pobierany ze strony podatnika.  Niestety organ nie potwierdził wprost konkluzji w treści interpretacji.

A szkoda….

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej – znak zmian

W najnowszej interpretacji podatkowej organ podatkowy również pośrednio potwierdził, że dopuszczalną formą dostarczenia certyfikatu rezydencji jest pobranie go ze strony internetowej kontrahenta:

„ (…)Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz opis zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że certyfikat rezydencji, który przez irlandzką administrację skarbową wysyłany jest w formie dokumentu „pdf” za pomocą bezpiecznego kanału elektronicznego do rezydenta irlandzkiego, a następnie przez rezydenta irlandzkiego udostępniany w formie „pdf” lub „jpg” do kontrahenta – pod warunkiem udostępnienia go Wnioskodawcy w niezmienionej formie i formacie – będzie stanowił zaświadczenie, o jakim mowa w art. 4a pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.”

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.185.2021.2.AK).

Pojawiają się więc sygnały, że organy podatkowe akceptować będą również certyfikaty pobierane ze stron kontrahentów.

Tarcza a certyfikat

Pamiętaj, że przepisy tzw. Tarczy  przewidują na czas pandemii bardziej liberalne zasady posykiwania certyfikatów.

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu (art. 31ya ust. 1 Tarczy).

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (art.  31ya ust. 2 Tarczy).

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, określony w przepisach warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych (art. 31ya ust. 3 Tarczy).

Pamiętaj, że powyższe ułatwienia mają swoje ograniczenia stosowania. Są one powiązane z okresem obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Możesz więc z nich korzystać wyjątkowo w okresie pandemii.

Co dalej?

Jeszcze kilka miesięcy temu organy podatkowe zdawały się nie akceptować „oryginalności” certyfikatu rezydencji pobieranego ze strony kontrahenta. Wydaje się jednak, że jesteśmy świadkami zmiany podejścia organów podatkowych.

Co możesz zrobić? Możesz spróbować uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie we we własnej sprawie. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej sprawie, napisz do mnie.

Możesz też spróbować działać w oparciu o powołane interpretacje licząc się z tym, że lokalne organy mogą mieć jeszcze odmienne stanowisko w tej sprawie.

A poniżej jeden z przystanków mojej wakacyjnej wędrówki – Zamek w Rabsztynie 😊.

Certyfikat rezydencji w formie elektronicznej

https://taxandart.pl/wp-content/uploads/2021/10/logo-1.png
ul. Willowa 11 lok. 2, 00-790, Warszawa

Obserwuj nas:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tax & Art to rezultat naszych kilkunastoletnich doświadczeń współpracy z klientami z różnych branż i poszukiwania formuły, która będzie odpowiadała potrzebom naszych klientów

REALIZACJA: IBIF.PL